Trong ngày: 141
Hôm qua: 492
Online: 2
Lượng người truy cập:: 1100307

Chương Trình ĐHCĐ 2012

19/05/2012 | 10:43


Xem chi tiết báo cáo cua BTGĐ
tại đây
Xem chi tiết báo cáo cua BTGĐ
tại đây
Xem chi tiết báo cáo của BKS
tại đây
Xem chi tiết báo cáo của HĐQT tại đây
Xem chi tiết bao cáo của HÐQT nhiệm kỳ 2008- 2012
tại đây
Xem chi tiết báo cáo kiểm soát nhiệm kỳ 208 đến 2012 tại đây
Xem chi tiết Chương trình ĐHCĐ tại đây
Xem chi tiết  danh muc tai lieu tại đây
Xem chi tiết giấy ủy quyền tại đây
Xem chi tiết Quy chế 2012 tại đây
Xem chi tiết so yếu lý lịch tại đây
Xem chi tiết thực hiện biểu quyết tại ĐHCĐ  tại đây
Xem chi tiết thông báo mời họp ĐHCĐ tại đây
Xem chi tiết  tờ trình bầu thành viên BKS 2012 tại đây
Xem chi tiết tờ trình bầu thành viên HĐQT 2012 tại đây
Xem chi tiết tờ trình chọn công ty kiểm toán 2012 tại đây
Xem chi tiết tờ trình kế hoạch SXKD 2012 tại đây
Xem chi tiết tờ trình quy chế ĐHCĐ tại đây
Xem chi tiết tơ trình phân phối lợi nhuận tại đây


Bài viết khác:
  • auchan
  • esselunga
  • extra
  • truffaut
  • lidl
  • mercadona
  • casino
  • carrefour
© Copyright 2012 miha., jsc, All rights reserved
Thiết kế web chuẩn Seo bởi Vinalink